ERTICO, Sektörün Dönüşümüne Yönelik Stratejik Bir Öngörü Sunuyor: AUS Sektör Analizi
ERTICO, Sektörün Dönüşümüne Yönelik Stratejik Bir Öngörü Sunuyor: AUS Sektör Analizi

ERTICO- AUS Avrupa ve EY ile iş birliğinde Akıllı Ulaşım Sistemleri (ITS) Pazar Araştırması raporunu yayınlayarak, AUS sektöründeki temel pazar bilgilerini, teknolojik eğilimleri, zorlukları, istihdam dinamiklerini ve gelecekteki trendleri derinlemesine inceleyen çarpıcı bir analiz ortaya koymaktadır. Bu ilk pazar araştırması, Hizmet Sağlayıcılar ile Trafik ve Ulaşım Endüstrisinden oluşan ERTICO Ortaklığı bünyesindeki iki alana dikkat çekmektedir. ERTICO; hareketliliği daha güvenli ve emniyetli, daha verimli ve sürdürülebilir hale getirmeye yardımcı olmak için AUS topluluğundaki paydaşları bir araya getirmekte olup Tedarikçi, Hizmet sağlayıcı, Trafik ve Ulaşım Endüstrisi, Kamu Otoriteleri, Araştırma, Bağlantı ve Kullanıcıların yer aldığı sekiz sektörden oluşmaktadır.

Farklı sektörlerde yer alan ERTICO Ortakları, bu kapsamlı çalışma için 2023 yılı boyunca anket ve görüşme süreçlerine aktif olarak katılarak değerli veriler elde edilmesine katkıda bulunmuşlardır. Sektörlerden ERTICO Ortaklarının aktif katılımı, sektörün sürekli olarak incelenmesi ve gerekli uyarlamaların yapılması konusundaki kararlılığı ortaya koymaktadır. Bu çalışma aynı zamanda ERTICO'nun farklı sektörlerde gelişen trendlere odaklanan bir dizi yıllık piyasa araştırmasına da başlangıç teşkil etmektedir.

Rapor, nicel bir analizin ötesinde, ortak çalışmalardan elde edilen stratejik tavsiyeleri ortaya koymaya devam etmektedir. Bu tavsiyeler sadece sektörün gidişatına rehberlik etmekle yetinmemekte olup aynı zamanda AUS içinde sürekli yenilik ve büyüme için zemin oluşturmaktadır. Bu kapsamlı genel inceleme, sektör paydaşları, politika yapıcılar ve yenilikçiler için bir yol haritası sunmakta ve AUS'un sürekli gelişimi için ortak bir vizyonu teşvik etmektedir.

"AUS Pazar Araştırması raporu ile dönüştürücü bir yolculuğa çıkmak ERTICO için sadece önemli bir dönüm noktası değildir. Akıllı ulaşımın geleceğini şekillendirme konusundaki kararlılığımızın başka bir kanıtıdır," şeklinde açıklama yapan ERTICO CEO'su Joost Vantomme sözlerine şu şekilde devam etti "Bu rapor aynı zamanda basit bir pazar araştırması olmanın ötesine geçmektedir- zorluklar ve fırsatların yanı sıra büyük ölçekli kurulum, uygulama ve yaygınlaştırmanın önündeki engelleri ve kolaylaştırıcıları da içermektedir. Başta EY olmak üzere çalışmaya katılan tüm Ortaklarımıza değerli katkılarından dolayı teşekkür ve tebriklerimi sunarım. Bu, ERTICO'nun çeşitli sektörlerdeki değişken trendleri çözmeye yönelik yıllık yolculuğunun ilk adımı olsun. Akıllı Ulaşım Sistemleri dünyasında değişimin çarklarını birlikte döndürüyoruz."

Sektöre Genel Bakış ve Düzenleyici Çerçeve

Rapor kapsamında sunulan AUS'a üst düzey genel bakış dört temel alana odaklanmaktadır: Bağlantılı, Kooperatif ve Otonom Hareketlilik (CCAM), Temiz ve Eko-Hareketlilik, Kentsel Hareketlilik ve Bir Hizmet Olarak Hareketlilik (MaaS) ve Ulaştırma ve Lojistik. Her bir alan Avrupa Birliği'nde ulaşımı optimize etmede, trafik sıkışıklığını azaltmada ve hareketliliği artırmada önemli bir rol oynamaktadır.

Rapor aynı zamanda Akıllı Ulaşım Sistemlerinin tarihsel sürecini ve gelişimini inceleyerek 1960'lardan günümüze önemli aşamaları gözler önüne seriyor. Bağlantılı ve Otonom Araçlar (CAVs), Hizmet Olarak Mobilite (MaaS), elektrifikasyon, temiz hareketlilik, Büyük Veri, tahmine dayalı analitik ve 5G bağlantısının ortaya çıkışı gibi önemli başarıların sektörü nasıl şekillendirdiğini vurgulamaktadır.

Çalışma aynı zamanda AUS sektöründeki gelişmeleri etkileyen düzenleyici çerçeveye de ışık tutmaktadır. AB'nin 2030 yılına kadar iklim-nötr şehirler misyonuyla uyumlu olan, 2050 yılına kadar iklim-nötr şehirler için inovasyon merkezlerini teşvik eden ve sıfır emisyonlu araçları, sürdürülebilir alternatifleri, dijitalleşmeyi, bağlanabilirliği ve kapsamlı veri alanlarını öne çıkaran AUS girişimlerini vurgulamaktadır. AB'nin bölge genelinde dirençli ve sürdürülebilir bir ulaşım sistemi oluşturmak için çeşitli paydaşlarla aktif bir şekilde çalıştığı bilinmektedir. Bu raporda ayrıca tek bir Avrupa veri alanının ve AUS Direktifinin gözden geçirilmesi için güçlendirilmiş koordinasyon mekanizmalarının önemi vurgulanmaktadır.

Temel Teknolojik Eğilimler

AUS sektörünü şekillendiren temel teknolojik eğilimleri belirleyen pazar araştırması, otonom araçlar, temiz ve eko-hareketlilik, yapay zeka (AI), makine öğrenimi, kuantum bilişim, 5G, kablosuz haberleşme teknolojileri, blok zinciri ve merkezi olmayan sistemler gibi yeni trendleri gözler önüne seriyor. Pazar analizi, bu trendlerin sektörü akıllı, bağlantılı ve sürdürülebilir hareketlilik çözümleriyle karakterize edilen bir geleceğe doğru ilerlettiğini göstermiştir. Araştırmaya katılan ERTICO Ortaklarının çoğu yapay zekâ ve makine öğreniminin dönüştürücü rolünü vurgulayarak kuantum bilişimin AUS'ta verileri işleme konusunda köklü bir değişim potansiyeli olduğunu kabul etmiştir.

Geleceğe Bakış ve Gelir Eğilimleri

Pazar araştırması AUS sektörünün geleceğine yönelik görünümün dönüştürücü teknolojiler tarafından belirlendiğini göstermektedir. Sonuçlar, 5G ve 6G gibi kablosuz haberleşme teknolojilerinin devrim niteliğindeki etkisine, yapay zekâ ve makine öğreniminin merkezi rolüne, artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçekliğin (VR) önemine, otonom araç ve sürüş teknolojisinin entegrasyonuna ve blok zinciri ile merkezi olmayan sistemler aracılığıyla gelişmiş veri güvenliği ve şeffaflığa odaklanmaktadır.

Trafik ve Ulaştırma Sektörü pazarında farklı gelir dilimlerinin farklı ekosistemi vurguladığı, daha küçük ve orta ölçekli kuruluşların yenilikçiliği desteklediği ve yerleşik oyuncuların önemli bir pazar payını temsil ettiği de ortaya koyulmaktadır. Öte yandan, Hizmet Sağlayıcıları sektörü, birlikte çalışabilirlik, yasal yükümlülükler, kamu yararı ve toplum genelinde AUS konusunda eğitime odaklanarak gelir artışı beklemektedir.

İstihdam Eğilimleri ve İşgücüne Katılım

Rapor, önümüzdeki 3-5 yıl içinde AUS işgücünde ortaya çıkması beklenen eğilimleri araştırmakta ve otomasyon, özel uzmanlığa yönelik artan talep ve hizmet personelinin optimizasyonu nedeniyle minimum iş kaybına vurgu yapmaktadır. Çalışma; işgücü katılımına yönelik olarak mevcut stratejilerin mentorluk programlarını, yeşil ve sürdürülebilir uygulamalara odaklanmayı ve gelişmiş eğitim hizmetleri yoluyla işgücü becerilerini geliştirmeyi kapsadığını göstermektedir.

Raporun sonuçları Trafik ve Ulaşım Sektörünün işlerini büyütmek ve işgücü becerilerini geliştirmek için aktif olarak işe alım yaptığını göstermektedir. Elde tutma stratejileri kapsamında daha yüksek maaşlar, sürdürülebilirlik, katılım ve çeşitliliğin desteklenmesi ile AUS’un hayat kurtarma ve ulaşım verimliliğini artırma üzerindeki etkisi vurgulanmaktadır.

İlginç bir şekilde, Hizmet Sağlayıcıları sektörü, enflasyon ile maaş beklentileri ve ulaşım sektörünün AUS endüstrisi içinde daha az çekici olarak algılanması nedeniyle açık pozisyonları doldurmada zorluklarla karşılaşmaktadır. Çalışanları etkili projelere dahil etmek, esnek bir kültürü desteklemek ve çalışanların refahına öncelik vermek suretiyle onları elde tutmayı amaçlamaktadır.

Temel Zorluklar ve Stratejik Öneriler

Bu araştırma raporu, Trafik ve Ulaştırma Sektörü ile Hizmet Sağlayıcıları sektörlerinin karşılaştığı temel zorlukları tanımlamaktadır. Burada; birbiriyle uyuşmayan hedefler ve politikalar, paydaşlar arasında iş birliği eksikliği ve sürdürülebilir iş modellerindeki belirsizlikler ise öne çıkan zorluklar olarak tanımlanmaktadır. AUS'un etkili bir şekilde uygulanması çerçevesinde teknik karmaşıklıklar, gizlilik endişeleri ve mevzuat engellerinin aşılması da önemli konular arasındadır.

Stratejik öneriler arasında araştırma ve geliştirme projeleri yerine yaygınlaştırma için finansmana öncelik verilmesi, orijinal ekipman üreticileri (OEM'ler) ile iş birliği yapılması ve sektör genelinde daha iyi uyum için standartların oluşturulması yer almaktadır.

Haber ve AUS pazar araştırması analiz raporuna ulaşmak için tıklayınız. 

AUS pazar radarı raporunun tercümesine ulaşmak için tıklayınız.

A
US pazar radarı raporunun özet tercümesi için tıklayınız.

Diğer Haberler