ÜYELİK SÜREÇLERİ
AUS Türkiye üyeliği ile ilgili kural ve süreçler, mevcut yasa ve yönetmeliklere uygun olarak AUS Türkiye Tüzüğü ve Genel Kurulda kabul edilerek yürürlüğe giren AUS Türkiye Üyelik ve Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslarla belirlenmiştir. Üyelik türleri şu şekildedir:
1-    Potansiyel Üye
Derneğe üye olma şartlarını taşıyan ancak henüz başvuru yapmamış gerçek veya tüzel kişilerdir.
2-    AUS Gönüllüsü
Mali yükümlülükleri üstlenecek durumda olmayan, derneğe üye olmadan önce dernek çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmak isteyen veya farklı nedenlerle dernek üyesi olamayan veya olmak istemeyen gerçek kişiler AUS Gönüllüsü olabilirler. AUS Gönüllüsü olmak isteyen tüzel kişiler (firma, STK, üniversite, kamu kurumu vb.) belirleyecekleri gerçek bir kişi (bireysel kişi) üzerinden AUS Gönüllüsü olabilirler. AUS Gönüllüleri herhangi bir ad altında aidat ödemezler, seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar ancak dernek çalışmalarından haberdar edilir ve bunlara katılabilirler.
3-    Aday Üye
Üyelik başvurusunu yapmış ancak üyeliğe kabulü Yönetim Kurulunca henüz yapılmamış gerçek veya tüzel kişilerdir.
4-    Üye
Üyelik başvurusu Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş ve üyelik kararı Üye Kayıt Defterine işlenmiş gerçek veya tüzel kişilerdir.
5-    Onursal Üye
Derneğe fikir ve önerileri ile katkı sağlayarak, sektördeki tecrübesi ve vizyonerliğinden faydalanılabilecek gerçek kişilerdir.
 
GERÇEK KİŞİ ÜYELİK BAŞVURUSU
AUS Türkiye’ye bireysel başvuru yapmak isteyen gerçek kişilerin T.C. vatandaşı olmaları veya yabancı uyruklu iseler 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 93'üncü maddesi hükmü gereğince Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olmaları, AUS ile ilgili alanlardan herhangi birinde ticari bir faaliyetinin olmaması ancak AUS ile ilgilerinin olması gerekmektedir. AUS ile ilgili alanlardan herhangi birinde faaliyet gösteren ticari bir firmada veya kurum ve kuruluşta çalışan gerçek kişiler üyelik başvurusunda bulunabilir.

Üyelik başvurusu için, Gerçek Kişiler Üye Başvuru Formunun doldurularak ekinde belirtilenlerle birlikte derneğimize ulaştırılması gerekmektedir. Ekler arasında bulunan referans yazısının en az biri yönetim kurulu üyeleri arasından olmak üzere en az 3 (üç) dernek üyesinden alınması gerekmektedir.

İstenenler:
Gerçek Kişiler Üye Başvuru Formu
Ekleri:
i.    Kimlik belgesinin önlü arkalı fotokopisi
ii.   Gerçek Kişiler Üye Bilgi Formu
iii.  Referans yazıları
iv.  2 adet vesikalık fotoğraf

TÜZEL KİŞİ ÜYELİK BAŞVURUSU
AUS Türkiye’ye tüzel kişilik olarak başvuru yapmak isteyen firmaların, Türk Ticaret Kanunu’na uygun olarak kurulmuş ve AUS ile ilgili alanlardan herhangi birinde faaliyetlerinin olması gerekmektedir; aksi takdirde yasalar ve AUS Türkiye Tüzüğü gereği üyeliği kabul edilmeyecektir. Yabancı menşeli olup Türkiye’de ofis açan ticari firmalar üye olamazlar.

Yapılması gereken ilk adım, tüzel kişiliğin derneklere üye olabilmesi hakkında yetki sahibi karar makamı tarafından karar alınmasıdır. Bu makam, tüzel kişiliğin yönetim kurulu veya yetkilendirilmiş yetkilisi olabilir. Bu karar sonrası aşağıda verilen belgelerin derneğimize ulaştırılması ile üyelik başvurusu tamamlanmış ve aday üye statüsü kazanılmış olur.

İstenenler:
Dilekçe
Ekleri:
i-    Derneğe üye olunması için alınan kararın fotokopisi
ii-   Tüzel kişiliği temsile yetkili olunduğunu gösterir imza sirkülerinin fotokopisi
iii-  Tüzel kişiliğin en son ticaret sicil gazetesi nüshası
iv-  Tüzel Kişi Üye Bilgi Formu
v-   Tüzel kişiliği temsil edeceği bildirilen kişinin kimlik belgesinin önlü arkalı fotokopisi
vi-  Gereksinim halinde, tüzel kişiliğin AUS ile ilgili alanlardan herhangi birinde faaliyette bulunduğunu ispatlayan belge
 
KAMU KURUM ve KURULUŞLARI ÜYELİK BAŞVURUSU
Başta belediyeler olmak üzere derneklere üye olmaları hususunda yasal engel bulunmayan kamu kurum ve kuruluşları, yetkili organları veya makamları tarafından alınan karar ile birlikte üyelik için başvuru yapabilirler. Alınan kararda kurumlarını kimin temsil edeceğinin açık bir şekilde yazılması gerekmektedir.

İstenenler:
Dilekçe
Ekleri:
i-    Derneğe üye olunması için alınan kararın örneği
ii-   Tüzel Kişi Üye Bilgi Formu
iii-  Tüzel kişiliği temsil edeceği bildirilen kişinin kimlik belgesinin önlü arkalı fotokopisi
 
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI
AUS Türkiye’ye, sivil toplum kuruluşları da üye olabilirler. Üye olmak isteyen sivil toplum Kuruluşu tüzüklerinde derneklere üye olma konusunda yönetim kurullarına yetki verilmiş ise yönetim kurulu kararı, yetki verilmemiş ise genel kurul kararı almak durumundadır. Alınan karar ile birlikte tüzel kişiliklerini temsil için yetki verilen ismin açıkça belirtildiği bir dilekçe ile başvurularını yapacaklardır.

İstenenler:
Dilekçe
Ekleri:
i-    Derneğe üye olunması için alınan kararın örneği
ii-   Tüzel Kişi Üye Bilgi Formu
iii-  Tüzel kişiliği temsil edeceği bildirilen kişinin kimlik belgesinin önlü arkalı fotokopisi

ÜYELİK SÜRECİNİN TAMAMLANMASI
Başvuru formları eksiksiz olarak AUS Türkiye’ye ulaşan gerçek veya tüzel kişilikler Aday Üye statüsünü kazanmış olurlar. Aday üye statüsü kazanmak herhangi bir hak kazanılması anlamına gelmemektedir.

Gerek görülmesi halinde AUS Türkiye Yönetim Kurulu, üyeleri ya da kuracağı bir komite aracılığı ile aday hakkında inceleme yapar veya yaptırır. Başvuru, yapılacak ilk AUS Türkiye Yönetim Kurulu toplantısında ele alınır. Bu toplantıya Aday Üye de davet edilerek kendisi ve özellikle AUS alanındaki çalışmaları hakkında kısa ancak doyurucu bir sunum yapması istenir. Yapılan görüşmeler sonucunda Aday Üyenin üyeliğe kabulü veya başvurunun reddi hakkında bir karar verilerek aday üyeye yazılı olarak iletilir. Üyeliğe kabul Yönetim Kurulu üye sayısının salt çoğunluğu ile gerçekleşir.

Kararın olumlu çıkması halinde Aday Üye, Üye sıfatını kazanır ve durum Üye Kayıt Defterine işlenir. Üyelik başvurusu kabul edilmeyen Aday Üyeler, istemeleri halinde ilk Genel Kurulda sonuca itiraz edebilir. Genel Kurul kararı kesin olup sonuca Ankara Mahkemelerinde dava açılarak itiraz edilebilir. Yargı süreci bitmeden üyelik kesinlik kazanmaz.
 
ÜYELİKTEN ÇIKMA ve ÇIKARILMA
Dernek üyeliğinden çıkma iki şekilde olabilir;
1-     Üyenin kendi isteği ile
2-     Yönetim Kurulu Kararı ile üyelikten çıkarılma

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'na göre hiç kimse, dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Yine aynı kanuna göre dernekten çıkan veya çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır.

Dernek üyeliğinden ayrılmak isteyen gerçek kişi üyeler, istedikleri zaman ıslak imzalı bir dilekçe ile başvurarak ayrılabilirler. Tüzel kişilerin ise dernek üyeliğine girişte uygulanan yöntemin benzerini izleyerek karar verme mekanizması içerisinde dernekten ayrılma kararı almaları gerekmektedir. Yetkili kişi veya kurumların alacağı karar bir dilekçe ile derneğe bildirilir ve çıkma işlemi bu tarih itibarı ile gerçekleşmiş olur. Yetkisiz kişilerin yazacağı dilekçe veya e-postalar işleme alınamamaktadır.

Yıllık aidat veya varsa taahhüt edilen ödentilerin yapılmamasına bağlı olarak dernek üyeliğinin sona erdirilmesinin yanında, dernek tüzüğünün 13'üncü maddesinde belirtilen durumlardan birinin oluşması halinde de Dernek Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılma gerçekleşebilir.

İster istifa, isterse Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılmanın gerçekleşmesi halinde aşağıda belirtilen hususların yerine getirilmesi gerekir;
1-     Üye aidatı ve varsa taahhüt edilen borçların ödenmesi; istifa veya Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılma halinde üyenin o yıl için ödediği üyelik aidatından kıst hesabı ile geri ödeme yapılmaz.
2-     Varsa üzerinde zimmetli bulunan değerli evrak ve eşyaların iadesi
3-     Varsa dernek işleyişini sıkıntıya sokacak hususların giderilmesi


TÜZEL KİŞİ ÜYELERDE TEMSİLCİ DEĞİŞİKLİĞİ

Temsilci değişikliği yapmak isteyen tüzel kişi üyelerimiz, yetkili organlarında alınacak karar ile temsilci değişikliği yapabilirler. Alınacak kararda yeni temsilcinin T.C. Kimlik Numarası ile birlikte adı ve soyadı yer almalıdır. Bu kararın alınmasından sonra Temsilci Değişikliği Dilekçesi ve eklerini derneğimize iletmeleri gerekmektedir. Başvurunun derneğimize ulaşmasından sonra yönetim kurulu kararı ile temsilci değişikliği yasallık kazanacaktır. Sözlü başvuru veya yetkisiz kişilerce bildirilecek temsilci değişiklik talepleri dikkate alınamamaktadır.

İstenenler:
Dilekçe 
Ekleri:
i-    Temsilci değişikliği ile ilgili alınan kararın örneği
ii-   Tüzel kişiliği temsil edeceği bildirilen kişinin kimlik belgesinin önlü arkalı fotokopisi